Politikat e Privatesise

Kushdo qe akseson kete faqe interneti te Tranzit (www.tranzit.com.al) bie dakord me kushtet si vijojne:

Disa prej fushave te faqes se internetit te Tranzit (psh: Punesim) mund te kerkojne nga perdoruesi te jape informacion qe perfshin edhe disa nga te dhenat e tij personale. Tranzit thekson se kjo kerkese eshte opsionale dhe perdoruesi mund te jape vullnetarisht ne menyre qe te kontaktohet nga Tranzit. Tranzit thekson se pasi informacioni ka mberritur ne Web serverin e Tranzit, implementohet nje sistem sigurie me standarde te larta per ruajtjen dhe perpunimin e metejshem te ketyre te dhenave, ne perputhje te plote me dispozitat e Ligjit Nr. 9887, date 10.03.2008 "Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale" sic eshte ndryshuar. Perdoruesi konfirmon plotesimin dhe vertetesine e informacionit te dhene Me kontaktimin online, perdoruesi deklaron se jep miratimin e tij per procesimin e metejshem te informacionit derguar tek Tranzit vetem per perdorim te brendshem dhe vetem per qellimin per te cilin perdoruesi ka deklaruar vullnetarisht te dhenat e tij personale. Ne cdo moment pasi perdoruesi te kete dhene vullnetarisht informacionin e kerkuar ne keto fusha specifike, ketij te fundit i lind e drejta qe, nepermjet nje kerkese prane Tranzit, te aksesoje keto te dhena si dhe te kerkoje korrigjimin e tyre.